ღვინის წარმოების ქართული ტრადიციული ტექნოლოგიები

ღვინის წარმოების ქართული ტრადიციული ტექნოლოგიები

ღვინის წარმოების ქართული ტრადიციული ტექნოლოგიები

პროფესიული გადამზადების პროგრამა «ღვინის წარმოების ქართული ტრადიციული ტექნოლოგიები»

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიულ მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2020 წლის 13 აპრილის № 337145 გადაწყვეტილებით
პროფესიული გადამზადების პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 19 კვირას. პროგრამა ითვალისწინებს ღვინის წარმოების ქართული ტრადიციული ტექნოლოგიების სწავლებასა და ხარისხოვანი ღვინის წარმოებისათვის საჭირო ცოდნისა და გამოცდილების შეძენას. 

პროგრამა მოიცავს: სხვადასხვა კატეგორიის/ტიპის ღვინის  ტექნოლოგიების სწავლებას: ქვევრის ღვინო, ბიო ღვინო, შემაგრებული ღვინო, ცქრიალა ღვინო,  ბუნებრივად ნახევრად მშრალი/ ტკბილი ღვინოები და სხვა; ღვინის წარმოების ცალკეული ტექნოლოგიურ ოპერაციების, მიმდინარე მიკრობიოლოგიური და ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების დეტალურ განხილვას; ღვინის ხარისხსა და შემადგენლობაზე მოქმედი ფაქტორების გაცნობას; მეღვინეობის პრაქტიკაში გამოყენებული აპარატურის, ჭურჭლის, მოწყობილობების, ნებადართული მასალების გაცნობასა და მათი გამოყენების სწავლებას.  

მსმენელი მიიღებს ინფორმაციას სახელმწიფოს მხრიდან მევენახეობა-მეღვინეობის რეგულირების შესახებ. დეტალურად გაერკვევა ექსპორტისათვის საჭირო ღვინის სერტიფიცირების პროცედურებში. ისწავლის დარგის მარეგულირებელი დოკუმენტაციით ღვინისადმი წაყენებულ მოთხოვნებს. გაეცნობა ღვინის ბრენდინგისა და მარკეტინგის ძირითად საკითხებში.

პროგრამა ითვალისწინებს გასვლით პრაქტიკულ მეცადინეობებს:
- ISO -სსერტიფიკატი მქონე ბიო ღვინის მწარმოებელ ერთ-ერთ უძველეს მარანში „შატო ზეგაანი“ ;
-  ღვინის ორ ინდუსტრიულ საწარმოში 
- ქვევრის ღვინის ორ მარანში 

პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატი.

პროგრამა მოიცავს: სხვადასხვა კატეგორიის/ტიპის ღვინის  ტექნოლოგიების სწავლებას.

სხვადასხვა კატეგორიის/ტიპის ღვინის  ტექნოლოგიების სწავლებას: ქვევრის ღვინო, ბიო ღვინო, შემაგრებული ღვინო, ცქრიალა ღვინო,  ბუნებრივად ნახევრად მშრალი/ ტკბილი ღვინოები და სხვა; ღვინის წარმოების ცალკეული ტექნოლოგიურ ოპერაციების, მიმდინარე მიკრობიოლოგიური და ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების დეტალურ განხილვას; ღვინის ხარისხსა და შემადგენლობაზე მოქმედი ფაქტორების გაცნობას; მეღვინეობის პრაქტიკაში გამოყენებული აპარატურის, ჭურჭლის, მოწყობილობების, ნებადართული მასალების გაცნობასა და მათი გამოყენების სწავლებას.  

მარიამ ხომასურიძე - ენოლოგი.
სამუშაო ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფესორი, მევენახეობა-მეღვინეობის საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელი.


მედეა ორმოცაძე - მეღვინე - ტექნოლოგი, პროფესორი.

სამუშაო ადგილი: საქართველოს კვების მრეწველობის ინსტიტუტი, „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“.


ნინო გაგელიძე - მიკრობიოლოგი, პროფესორი.

სამუშაო ადგილი: „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“ -  აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი.


ელენე კალატოზიშვილი - ქიმიკოსი, პროფესორი.

სამუშაო ადგილი: საქართველოს კვების მრეწველობის ინსტიტუტი, „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“.

პროგრამა შეიცავს :

  • ხანგრძლივობა : 19 კვირა
  • ლექციების რ-ბა : 100 საათი
  • მსმენელები : 21
ფასი : 2788 ₾ რეგისტრაცია