მევენახეობის მოკლე კურსი

მევენახეობის მოკლე კურსი

მევენახეობის მოკლე კურსი

პროფესიული გადამზადების პროგრამა  „მევენახეობის მოკლე კურსი“

პროფესიულ გადამზადების პროგრამაზე სწავლების განხორციელების უფლება მოპოვებულია განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიულ მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2022 წლის 05 სექტემბრის №994717 გადაწყვეტილებით.

პროგრამის ხელმძღვანელი და ლექტორი — ლევან უჯმაჯურიძე

პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგი საკითხების შესწავლას:
✅საქართველოს მევენახეობის რეგიონები და სპეციფიკური მიკროზონები;
✅კულტურული ვაზის ჯიშების კლასიფიკაცია გეოგრაფიულ-ეკოლოგიური ზონების მიხედვით;
✅ვაზი და გარემო: ბუნებრივი, ეკოლოგიური ფაქტორები; გეოგრაფიული მდებარეობა;
✅საქართველოს მევენახეობის რეგიონების ნიადაგის ტიპები. ნიადაგის ტექსტურა, სტრუქტურა;
✅ვენახის მექანიზაცია: გამოსაყენებული მანქანა-ტრაქტორები; ყურძნის საკრეფი კომბაინები.
✅სავენახე ნაკვეთის მომზადება, ნიადაგის დამუშავება, განოყიერება;
✅ვაზის ინდივიდუალური და მუდმივი საყრდენი სისტემები და მათი მოწყობა; სარწყავი სისტემები.
✅ვაზის სხვლა - ფორმირების ვადები, წესები; ვაზის შეყელვა (დაკავება),
✅აგროტექნოლოგიური ღონისძიებები, ვაზის მწვანე ოპერაციები; მწვანე რთველი;
✅ვაზის მავნებლები და დაავადებები; მცენარეთა დაცვა ინტეგრირებული მეთოდებით, ქიმიური და ორგანული საშუალებების გამოყენების უსაფრთხოების წესები
✅ბიო (ორგანული), ბიოდინამიური და ნატურალური მევენახეობის თავისებურებანი; ბიო პროდუქციის წარმოების ინსპექტირება, სერტიფიცირება და ბაზარზე განთავსება.
✅რთველის დაწყების სავარაუდო თარიღის განსაზღვრა; რთველის ორგანიზება; ყურძნის დახარისხება: სასუფრე და საქიშმიშე ჯიშების ყურძნის კრეფა და შენახვა.
პრაქტიკა:
✅“სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი“ - ქართული ადგილობრივი და ინტროდიცირებული ვაზის ჯიშების საკოლექციო ნერგების დათვალიერება, დესკრიპტორების გაცნობა; ვენახში მიმდინარე ოპერაციებში მონაწილეობა.


პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული ორ ენოვანი სერტიფიკატი.

ლევანი უჯმაჯურიძე - მევენახე, პროფესორი.

სამუშაო ადგილი - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი.

პროგრამა შეიცავს :

  • ხანგრძლივობა : 12 კვირა
  • ლექციების რ-ბა : 90 საათი
  • მსმენელები : 25
ფასი : 852 ₾ რეგისტრაცია