მევენახეობის მოკლე კურსი

მევენახეობის მოკლე კურსი

მევენახეობის მოკლე კურსი

პროფესიული გადამზადების პროგრამა  „მევენახეობის მოკლე კურსი“

პროფესიულ გადამზადების პროგრამაზე სწავლების განხორციელების უფლება მოპოვებულია განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიულ მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2022 წლის 05 სექტემბრის №994717 გადაწყვეტილებით.

პროფესიული მომზადების პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 12 კვირას, აქედან 30 საათი ეთმობა პრაქტიკულ მეცადინეობას სანერგესა და ვენახში, რაც გულისხმობს სეზონურ აგრო-ტექნოლოგიურ და ფიტოტექნიკურ ოპერაციების განხორციელებაში მონაწილებას.

პროგრამა ითვალისწინებს ვენახის მოვლისა და ხარისხოვანი ყურძნის წარმოებისათვის საჭირო ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების შეძენას. ვენახის გაშენებისთვის აუცილებელი პროცესების დეტალურ განხილვას, ასევე ვენახის მოვლის მიმდინარეობას, სავენახე მანქანების, აგრეგატების და მოწყობილობების გაცნობასა და მათი უსაფრთხო გამოყენების სწავლებას.

პროგრამა ითვალისწინებს საველე პრაქტიკას ვენახის ნარგაობაში.

პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატი.

ლევანი უჯმაჯურიძე - მევენახე, პროფესორი.

სამუშაო ადგილი - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი.

პროგრამა შეიცავს :

  • ხანგრძლივობა : 12 კვირა
  • ლექციების რ-ბა : 90 საათი
  • მსმენელები : 25
ფასი : 1794 ₾ რეგისტრაცია